سخنگوی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری برنامه به تشریح شرایط برگزاری المپیاد جهانی کامپیوتر پرداخت.