شهردار سابق نیویورک احتمال انتصابش به سمت دادستانی کل آمریکا را رد کرد.