روحانی از فشارهایی که برای چینش کابینه وارد می‌شود، خرسند نیست.