صحنه تیراندازی بلوار امامیه مشهد | یک نفر با وینچستر کشته شد