هنوز ماجرای برخورد زشت و رفتارهای دون شان نمایندگی ایشان در بیمارستان شهرشان را کسی فراموش نکرده است که ...