دادستان اهواز حکم تعطیلی شهربازی اهواز را صادر کرد.