اوراق پاناما برگ درخشانی دیگر در تاریخ دولت پاکدستان!

هر جا سخن از خیانت و پولشویی و اختلاس و قاچاق و سایر هنرهای رنگارنگ است نام "دولت پاک دستان" میدرخشد....

اسناد منتشر شده از پاناما و سازمان بزرگ پولشویی و قاچاق و ...... نام پر برکت و منور برخی چهره های آشنای خودی و دوست و برادر و همسایه و.... برای ما تداعی میکند