تنگ و دریا

در تاریخ مشروطه دو طیف روحاینت داریم طیف کمی تا قسمتی دنیا دیده تر که همان طیف ملا عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی هستند و طیف دنیا ندیده تر! که دارو دسته شیخ فضل الله میباشند! طیف دنیا دیده تر به سبب اینکه دایره نگاهشان و دنیایشان حداقل فراتر از ری و قم بود میتوانستند بفهمند که مشروطه چیست مفهوم ان و ساختار آن به چه صورت است و طیف دیگر که تمام دنیایشان همان حجره شان در قم بود و تهران با هرچیز مشروطه مخالفت کردند! 

این ها همگی نبود مگر در اثر دنیای دید هر فرد . دنیای شیخ و دوستانش تنگ  بود و دنیای امثال آخوند خراسانی دریا در قیاس با دنیای شیخ البته..... 

+لحن نامه نگاری های اخوند و ملا عبدالله مازندرانی با شیخ را بخوانید 

+کتاب تاریخ سنت و مدرنیته نوشته صادق زیبا کلام

+کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان 

+کتاب دولت و حکومت در اسلام ان کی اس لمبتون

همگی به فهم بیشتر مسئله بغرنج چرایی وضعیت تاریخی جامعه ایرانی کمک میکنند.....

+ انگیزه نوشتن این مطلب وقتی به رفتار یک بنده خدایی از آشنایان در ایجاد همیشگی تنش با تقریبا همه! و تفکر به اینکه خودش را بزرگ کرده (حال آنکه کوچ