خودت ببینا! من کم نمیذارم!

خودت از اون بالا بالاها ببین!

من میتونستم مثل خیلی از دوستانم به "مفت خوری " ادامه بدم! میتونستم با ک یقه اخوندی و نیم من ریش و چهارتا و صل الله صل الله گفتن پول به جیب بزنم! میتونستم برای تمام کارهایی که نمیکنم پول بگیرم! میتونستم ...

میتونستم

میتونستم!

اما ذاتم مفت خور نبود! حرام خور نبود! به اسم تو از جیب مردم "دزدیدن" را دوست نداشتم! به اسم تو "هرکاری کردن" را دوست نداشتم! "خرکردن" ملت بدبخت بیچاره نادان و ساده لوح را دوست نداشتم! 

ببین زیر چشمام سیاه شده! ببین چقدر مواد کافئین دار خوردم از صبح بتونم این سوالای لعنتی رو تمومش کنم! بتونم جوابا رو یاد بگیرم! بتونم مطالب جدیدی که باید تو 6 ماه انجام بشن رو توی 1 ماه تمامش کنم! و به تاریخ 30 آپریل برسونم خودمو! خودت ببین! من کم نمیذارم! توی هیچی نذاشتم! ظلمه اگه نشه! میفهمی؟ ظلمه! اگه نشه من که با تمام وجودم براش تلاش کردم بهش نرسم! عین بی عدلاتیه! عین بی عدالتی!