موقعیتی که سردار آزمون در دیدار روبین کازان مقابل زسکامسکو از دست داد.