نشنال ریویو در مطلبی نوشت آمریکا با ارسال سلاح به اوکراین مرتکب اشتباهی احمقانه و مهلک خواهد شد.