گل دوم پدیده به سپاهان که توسط محمد قاضی زده شد را مشاهده می‌کنید.